setStateToResting method

void setStateToResting ()

Implementation

void setStateToResting() {
  _state = SliderState.resting;
}