Viet Nam holidays

Các ngày nghỉ lễ trong năm của nước ta (Việt Nam).

SolarHolidays (class): dùng cho ngày dương lịch

LunarHolidays (class): dùng cho ngày âm lịch

Example

//import thư viện
import 'package:vietnam_holidays/vietnam_holidays.dart';
void main() {
  // Lấy sự kiện nghỉ lễ ngày hiện tại theo lịch dương
  print(SolarHolidays.now());
  // Lấy sự kiện ngày 19-5-2020 theo lịch dương
  print(SolarHolidays.day(DateTime(2020, 5, 19)));
  // Lấy sự kiện nghỉ lễ ngày hiện tại theo lịch âm
  print(LunarHolidays.now());
  // Lấy sự kiện ngày 1-1-2020 theo lịch âm
  print(LunarHolidays.day(DateTime(2020, 1, 1)));
}

Example Results

Tôi là người Việt Nam

Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Tôi là người Việt Nam

Tết Nguyên Đán

Libraries

vietnam_holidays