toJson method Null safety

dynamic toJson()

Implementation

toJson();