timeZone property

TimeZone timeZone
final

Implementation

final TimeZone timeZone;