secretKey property

String secretKey
read / write

Implementation

String secretKey;