v2_tim_receive_rest_custom_data library Null safety

Classes

V2TimReceiveRestCustomData Models
V2TimReceiveRestCustomData