Telegram Bot Api Dart

Telegram Bot api dart library auto update from official Telegram-Bot-Api, Support All Method Api.

Install

dart pub add telegram_bot_api

Instal from github

telegram_bot_api:
 git:
  url: https://github.com/azkadev/telegram_bot_api.git
  ref: main

Quickstart

import 'package:telegram_bot_api/telelegram_bot_api.dart';
import 'package:switchscript/switchscript.dart';
import 'dart:io';

void main() async {
 stdout.write("Paste your token bot from @botfather here: ");
 var tokenBot = stdin.readLineSync().toString();
 if (tokenBot.isNotEmpty) {
  var tg = Telegram(tokenBot);
  stdout.write("Enter your chat_id : ");
  var chatId = stdin.readLineSync();
  if (chatId.toString().isNotEmpty) {
   // ignore: non_constant_identifier_names
   var chat_id = chatId;
   // request raw auto update library latest
   var options = {"chat_id": chat_id, "text": "hello world"};
   try {
    await tg.api.request("sendMessage", options);

    await tg.api.sendMessage(chat_id, "hello world");
    var request = await tg.api.request("getMe");
    print(JSON.stringify(request["result"], null, 2));
   } catch (e) {
    try {
     await tg.api.sendMessage(chat_id, e.toString());
    } catch (e) {
     print(e);
    }
   }
  } else {
   print("silahkan ulangin lagi dari awal");
  }
 } else {
  print("silahkan ulangin lagi dari awal");
 }
}

Libraries

telegram_bot_api