storage library

Classes

Storage<K, V>
Key-value storage