unitsToBase2 function

List unitsToBase2(
 1. List units,
 2. String encoding,
 3. bool format
)

binary

Implementation

List unitsToBase2(List units, String encoding, bool format) {
 List ret = [];

 for (int i = 0; i < units.length; i++) {
  int unit = units[i];
  var binaryUnit;

  if (format) {
   if (encoding == "utf8") {
    binaryUnit = unit.toRadixString(2);
    while (binaryUnit.length < 8) {
     binaryUnit = '0' + binaryUnit;
    }
   }
  } else {
   if (encoding == "utf8") {
    binaryUnit = unit.toRadixString(2);
   }
  }
  ret.add(binaryUnit);
 }
 return ret;
}