statusBarBrightness property Null safety

Brightness? statusBarBrightness
final

Implementation

final Brightness? statusBarBrightness;