setStat method Null safety

Future<void> setStat(
  1. String name,
  2. String key,
  3. CacheStat stat
)

Sets the cache CacheStat by name and key.

  • name: The cache name
  • key: The cache key
  • stat: The cache stat

Implementation

Future<void> setStat(String name, String key, CacheStat stat);