setIdentity method Null safety

void setIdentity()

Implementation

void setIdentity() {
 _data[00] = 1.0;
 _data[01] = 0.0;
 _data[02] = 0.0;
 _data[03] = 0.0;
 _data[04] = 0.0;
 _data[05] = 1.0;
 _data[06] = 0.0;
 _data[07] = 0.0;
 _data[08] = 0.0;
 _data[09] = 0.0;
 _data[10] = 1.0;
 _data[11] = 0.0;
 _data[12] = 0.0;
 _data[13] = 0.0;
 _data[14] = 0.0;
 _data[15] = 1.0;
}