bitmapData property Null safety

BitmapData bitmapData
read / write

Implementation

BitmapData bitmapData;