alternates property Null safety

Map<String, String> alternates

Implementation

Map<String, String> get alternates => _alternates;