getKey static method Null safety

GlobalKey<NavigatorState> getKey()

Getter for navigatorKey

Implementation

static GlobalKey<NavigatorState> getKey() {
  return navigatorKey;
}