throwFieldNotFoundException function

dynamic throwFieldNotFoundException (String key, String type)

Implementation

throwFieldNotFoundException(String key, String type) => throw new FieldNotFoundException(key, type);