secretKey property

String secretKey
final

Implementation

final String secretKey;