key property Null safety

K key

The key (shortcut to ref.key)

Implementation

K get key;