RecordSnapshot<K, V> constructor Null safety

RecordSnapshot<K, V>()