RecordChange<K, V> constructor Null safety

RecordChange<K, V>()