ref property Null safety

RecordRef<K, V> ref

The record ref.

Implementation

RecordRef<K, V> get ref => (newSnapshot?.ref ?? oldSnapshot?.ref)!;