RecordSnapshot<K, V> constructor

RecordSnapshot<K, V>()