secretKey property Null safety

String secretKey
final

Put your SECRET KEY in secretKey

Implementation

final String secretKey;