startOffset property Null safety

Offset startOffset

Implementation

ui.Offset get startOffset => ui.Offset(startX, startY);