transformData<E> method Null safety

RemoteModel<E> transformData<E>(
 1. E transform(
  1. T value
  )
)

Implementation

RemoteModel<E> transformData<E>(E Function(T value) transform) {
 return when(
  initial: () => RemoteModel.initial(),
  loading: () => RemoteModel.loading(),
  data: (v) => RemoteModel.data(transform(v)),
  error: (error) => RemoteModel.error(error),
 );
}