setTappedPos method

void setTappedPos(
  1. Offset pos
)

Implementation

void setTappedPos(Offset pos) {
  state.tappedPos = pos;
}