alphabetOnly property Null safety

String alphabetOnly
read / write

Alphabet Only regex (No Whitespace & Symbols)

Implementation

static String alphabetOnly = r'^[a-zA-Z]+$';