freshness property

QWFreshness freshness
read / write

Implementation

QWFreshness freshness;