isVevo property

int isVevo
read / write

Implementation

int isVevo;