theme method

ThemeData theme(
  1. BuildContext context
)

Implementation

ThemeData theme(BuildContext context) => widget.theme ?? Theme.of(context);