toJson method

Map<String, dynamic> toJson()

Implementation

Map<String, dynamic> toJson() {
  final Map<String, dynamic> data = new Map<String, dynamic>();
  data['slot'] = this.slot;
  if (this.type != null) {
    data['type'] = this.type.toJson();
  }
  return data;
}