start_shift library

Classes

StartShift
StartShiftSerializer