isMethodBodyEmpty method

bool isMethodBodyEmpty()

Implementation

bool isMethodBodyEmpty() {
    return _content.isEmpty && _sb.length == 0;
}