isDirty method

bool isDirty(
  1. {String key}
)

Implementation

bool isDirty({String key}) {
  if (key != null) {
    return _unsavedChanges[key] != null;
  }
  return _isDirty(true);
}