refreshToken property Null safety

String? refreshToken
final

Implementation

final String? refreshToken;