NotusAttributeKey<T> constructor

NotusAttributeKey<T>()