expiredDuration property Null safety

Duration expiredDuration

Implementation

static Duration get expiredDuration => _expiredDuration;