sumQuantity property

QuantitySpecificData sumQuantity

Implementation

QuantitySpecificData get sumQuantity => $_getN(4);
void sumQuantity=(QuantitySpecificData v)

Implementation

set sumQuantity(QuantitySpecificData v) { setField(5, v); }