dataInterval property

StatisticsData_TimeInterval dataInterval

Implementation

StatisticsData_TimeInterval get dataInterval => $_getN(8);
void dataInterval=(StatisticsData_TimeInterval v)

Implementation

set dataInterval(StatisticsData_TimeInterval v) { setField(9, v); }