addEntryByIndex method

bool addEntryByIndex(
  1. int index,
  2. T e
)

Implementation

bool addEntryByIndex(int index, T e);