mm_component

MostMoney ашиглан Логин хийх plugin

Getting Started

Хэрхэн ашиглах вэ?:

  1. Pubspec.yaml дээр plugin аа оруулж "flutter pub get" хийнэ.
  2. Login хуудсан дээрээ import хийнэ. (import 'package:mm_component/mm_component.dart';)
  3. Component нээх button-ы action дээр MmComponent.open() функцыг дуудна.
  4. MostMoney дээр байрлах веб хаягыг тохируулна.
  5. MostMoney дээрхи апп вершионг тохируулна.
  6. failAlertMode хувьсагчид алдаа гарсан тохиолдолд хэрэглэгчид хэрхэн message үзүүлэхээ тохируулна. MmComponent.MODE_ALERT, MmComponent.MODE_TOAST

Жишээ:

/// Шаардлагатай хувьсагчид: mm_url = MM URL; app_version = MM APP VERSION;

/// Component дуудах: await MmComponent.open(operation: MmComponent.KEY_NAVIGATION_LOGIN, version: app_version, url: mm_url, onFail: onFail, onSuccess: onSuccess, onGoto: onGoto, onRedirect: onRedirect);

/// Component-оос буцаж ирсэн хариуг хүлээж авах функцүүд:

void onSuccess(String result) { setState(() { response = "onSuccess: $result"; }); } Required

void onGoto(String result) { setState(() { response = "onGoto: $result"; }); } Required

void onFail(String result) { setState(() { response = "onError: $result"; }); } Optional

void onRedirect(String result) { setState(() { response = "onRedirect: $result"; }); } Optional

Libraries

mm_component