getKeyEncrypt method

Future<List<String>> getKeyEncrypt()
override

Implementation

Future<List<String>> getKeyEncrypt() async {

  SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  String keyEncrypt = prefs.getString('keyEncrypt');
  String ivEncrypt = prefs.getString('ivEncrypt');

  return [keyEncrypt, ivEncrypt];
}