setApplicationData static method Null safety

void setApplicationData(
  1. String applicationData
)

Implementation

static void setApplicationData(String applicationData) {
  _channel.invokeMethod("setApplicationData", applicationData);
}