freightAmount property

double freightAmount
read / write

Implementation

double freightAmount;