navigatorKey property Null safety

GlobalKey<NavigatorState> navigatorKey

Implementation

GlobalKey<NavigatorState> get navigatorKey {
  return Dao.inst.globalNavigatorKey;
}