editorLabel property Null safety

String? editorLabel
final

Implementation

final String? editorLabel;