visualDensity property Null safety

VisualDensity? visualDensity
final

Implementation

final VisualDensity? visualDensity;