ZyadkrdnyFariza property

String ZyadkrdnyFariza

Implementation

String get ZyadkrdnyFariza => DananyFariza(this);