volumeStream property Null safety

Stream<double> volumeStream

A stream of volume changes.

Implementation

Stream<double> get volumeStream => _volumeSubject.stream;