playerStateStream property Null safety

Stream<PlayerState> playerStateStream

A stream of PlayerStates.

Implementation

Stream<PlayerState> get playerStateStream => _playerStateSubject.stream;